¤é¹ËÒ
 
 
แบบผังบ้านใจดี
( à¢éÒªÁ : 10698 ¤ÃÑé§ )

��������� "แบบผังบ้านใจดี"� ต้นแบบบ้านที่ออกแบบเพื่อคนทั้งมวล Universal Design เป็นการส่งเสริมการออกแบบบ้านอาคาร
ที่พักอาศัย ที่เอื้อต่อคนทุกวัยทุกลักษณะให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้

โครงการ “บ้านใจดี” ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เราจะมอบความรักความห่วงใยให้คนในครอบครัว เป็นของขวัญที่ล้ำค่ามากกว่าการมอบดอกกุหลาบหรือช็อกโกแลตที่หลายคนนิยมนำมามอบให้กันและกัน การจะปรับสภาพบ้านที่อยู่อาศัยให้เป็นบ้านใจดีไม่ใช่เรื่องยาก บางสิ่งเป็นสิ่งใกล้ตัวเรามากๆ และสามารถปรับเปลี่ยนได้ด้วยตนเอง ไม่ใช่เพื่อใครที่ไหนแต่เพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันในบ้านได้อย่างอบอุ่นและปลอดภัย

“บ้านใจดี” ทางออกที่ง่ายและประหยัด ทำได้ทั้งที่อยู่อาศัย ที่ทำงาน เป็นแนวคิดที่ สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ)สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกแบบมาเพื่อคนทั้งมวล หรือ Universal Design เป็นประโยชน์ต่อคนทั้งประเทศ ในงานสถาปนิก 54 ที่จัดขึ้น ณ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 8-13 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

File ·Õèà¡ÕèÂÇ¢éͧ ËÃ×Í Download

ª×èÍä¿Åì
¢¹Ò´ä¿Åì
¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§
·Õèà»Ô´ªÁ
¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§
·Õè Download
ÍèÒ¹
´ÒǹìâËÅ´
แบบผังบ้านใจดี
0.00 Kb
1,188
2,101
ʶҺѹÊÃéÒ§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾¤¹¾Ô¡ÒÃ
àÅ¢·Õè 88/39
ÍÒ¤ÒÃÊØ¢ÀÒ¾áËè§ªÒµÔ ªÑé¹ 3
¶.µÔÇÒ¹¹·ì14 µ.µÅÒ´¢ÇÑ­ Í.àÁ×ͧ ¨. ¹¹·ºØÃÕ 11000

â·Ã.0-2832-9260 á¿¡Êì : 0-2832-9261
The Institute of Health Promotion for People with Disability
88/39 The National Health Building Fl 3nd,
Tiwanon 14 Rd., Muang, Nonthaburi, 11000 Thailand
Tel : +66 2 832-9260 Fax : +66 2832-9261

à¢éÒªÁ·Ñé§ËÁ´ : 70,626
àÁ×èÍÇÒ¹¹Õé : 81
à¢éÒªÁÇѹ¹Õé : 81
à¢éÒªÁ¢³Ð¹Õé : 10

Best view with FireFox & IE5..5 or later at 1024x768 resolution