¤é¹ËÒ

àÃ×èͧà´è¹

 • ËÑÇ¢éÍ¡ÃзÙé
 • à¢éÒªÁ / ¤ÇÒÁàËç¹
 • a o
  â´Â : ahmed o ( 29 ÁÕ.¤. 60 )
 • 909 / 12
 • NILE 7
  â´Â : doaaelassi ( 28 ÁÕ.¤. 60 )
 • 967 / 13

 • â´Â : 20160930caihuali ( 29 ¸.¤. 59 )
 • 869 / 7
 • sama
  â´Â : sama ( 28 ÁÕ.¤. 60 )
 • 875 / 9
 • sama
  â´Â : sama ( 28 ÁÕ.¤. 60 )
 • 887 / 11
 • sama
  â´Â : sama ( 28 ÁÕ.¤. 60 )
 • 898 / 11
¡ÃзÙé·Ñé§ËÁ´
ʶҺѹÊÃéÒ§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾¤¹¾Ô¡ÒÃ
àÅ¢·Õè 88/39
ÍÒ¤ÒÃÊØ¢ÀÒ¾áËè§ªÒµÔ ªÑé¹ 3
¶.µÔÇÒ¹¹·ì14 µ.µÅÒ´¢ÇÑ­ Í.àÁ×ͧ ¨. ¹¹·ºØÃÕ 11000

â·Ã.0-2832-9260 á¿¡Êì : 0-2832-9261
The Institute of Health Promotion for People with Disability
88/39 The National Health Building Fl 3nd,
Tiwanon 14 Rd., Muang, Nonthaburi, 11000 Thailand
Tel : +66 2 832-9260 Fax : +66 2832-9261

à¢éÒªÁ·Ñé§ËÁ´ : 70,626
àÁ×èÍÇÒ¹¹Õé : 81
à¢éÒªÁÇѹ¹Õé : 81
à¢éÒªÁ¢³Ð¹Õé : 10

Best view with FireFox & IE5..5 or later at 1024x768 resolution